समाचार

प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा,सबै माध्यमिक तथा अाधारभुत विद्यालयहरू

अहेव र अनमी करार सेवा तर्फको छोटो सूचि प्रकाशन र अन्तर्वाता सम्बन्धी सुचना

विधुतीय मेसिन अौजार सामाग्रीहरु खरिद सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित ७ दिने सुचना

स्टेसनरीका सामाग्री तथा अन्य सामाग्रीहरु खरिद सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित ७ दिने सुचना