समाचार

4WD जिप खरिद कार्यको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५/०३/१५

खाँदबारी नगरपालिकाको आय विवरण आ.व. २०७४/०७५

खाँदबारी नगरपालिकाको आय विवरण आ.व. २०७४/०७५

खाँदबारी नगरपलिकाद्वारा आ.व. ०७४/०७५ मा संचालित ठेक्कापट्टा, सिलबन्दी दरभाउपत्र तथआ कोटेशन दरभाउपत्र मार्फत भएको योजना तथा कार्यक्रमहरुको नामावलि र भुक्तानी

खाँदबारी नगरपलिकाकोद्वारा आ.व.  ०७४/०७५ मा संचालित ठेक्कापट्टा, सिलबन्दी दरभाउपत्र तथआ कोटेशन दरभाउपत्र मार्फत भएको योजना तथा कार्यक्रमहरुको नामावलि र भुक्तानी

नगरपालिका वोर्ड वैठकबाट निर्णय भई कार्यान्वयन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण २०७४/७५