सूचना तथा समाचार

ड्राइभिङ तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना

ड्राइभिङ तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना

विपन्न वर्गका महिलाहरुका लागि आयआर्जन तथा सीप विकास तालिम संचालन गर्न प्रस्तावना पेश गर्ने बारेको सूचना।

विपन्न वर्गका महिलाहरुका लागि आयआर्जन तथा सीप विकास तालिम संचालन गर्न प्रस्तावना पेश गर्ने बारेको सूचना।

सिलवन्दी बोलपत्र पेश गर्ने वारेको सूचना