समाचार

सव इन्जिनियरको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सूचना

अ.हे.व र अ.न.मी करार सेवा सम्बन्धमा छोटो सूचि प्रकाशन गरिएको र परिक्षा सम्बन्धि सूचना

अ.हे.व र अ.न.मी करार सेवा सम्बन्धमा छोटो सूचि प्रकाशन तथा परिक्षा सम्बन्धि सूचना

खाँदबारी नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको ५० प्रतिशत अनुदानमा मिनिपावर टिलर वितरण सम्बन्धि सूचना