सूचना तथा समाचार

खाँदबारी नगरपलिकाद्वारा आ.व. ०७४/०७५ मा संचालित ठेक्कापट्टा, सिलबन्दी दरभाउपत्र तथआ कोटेशन दरभाउपत्र मार्फत भएको योजना तथा कार्यक्रमहरुको नामावलि र भुक्तानी

खाँदबारी नगरपलिकाकोद्वारा आ.व.  ०७४/०७५ मा संचालित ठेक्कापट्टा, सिलबन्दी दरभाउपत्र तथआ कोटेशन दरभाउपत्र मार्फत भएको योजना तथा कार्यक्रमहरुको नामावलि र भुक्तानी

नगरपालिका वोर्ड वैठकबाट निर्णय भई कार्यान्वयन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण २०७४/७५

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ अन्तर्गत पाँच लाख भन्दा साना सञ्चालित योजना/कार्यक्रमहरुको विवरण

आर्थिक वर्ष २०८४/०७५ अन्तर्गत पाँच लाख भन्दा साना सञ्चालित योजना/कार्यक्रमहरुको विवरण

न्यायिक समितीको मिलापत्र सम्म गराउने अधिकारका विषयहरु