समाचार

नगरपालिकाबाट तालिम प्राप्त सिकर्मी डकर्मी को सूचि

खाँदवारी नगर कार्यपालिकाको अायमुलक भवन ठेक्का सम्बन्धी शिलवन्दी कवोल पत्र पेश गर्ने वारेको सूचना

अ.हे.व र अ.न.मी करार सेवा तर्फको परिक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धि सूचना

सव इन्जिनियरको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सूचना