वडा न - १०

वडाध्यक्ष

केशव बहादुर थापा

सम्पर्क नम्बर

९८४२११०४६८

सामाजिक परिचालक

----------------------

सम्पर्क नम्बर

-------------------------

Nepali