FAQs Complain Problems

खाँदबारी नगरपलिकाद्वारा आ.व. ०७४/०७५ मा संचालित ठेक्कापट्टा, सिलबन्दी दरभाउपत्र तथआ कोटेशन दरभाउपत्र मार्फत भएको योजना तथा कार्यक्रमहरुको नामावलि र भुक्तानी

खाँदबारी नगरपलिकाकोद्वारा आ.व.  ०७४/०७५ मा संचालित ठेक्कापट्टा, सिलबन्दी दरभाउपत्र तथआ कोटेशन दरभाउपत्र मार्फत भएको योजना तथा कार्यक्रमहरुको नामावलि र भुक्तानी

Supporting Documents: 

हाम्रो खाँदबारी नगरपालिका- बृत्त चित्र