FAQs Complain Problems

खाँदबारी नगरपालिकाको आ. व. २०७८।७९ को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्याङ्कनबाट प्राप्त नतिजा/प्राप्ताङ्क देहायबमोजिम साेर्वजनिक गरिएको छ ।

हाम्रो खाँदबारी नगरपालिका- बृत्त चित्र