FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

खाँदबारी नगरपालिका कार्यालयको निर्माण कार्यको बोलपत्र आब्हान संवन्धी सूचना

खाँदबारि नगरपालिका कार्यालयले निम्न निर्माण कार्यहरु ठेक्का मार्फत गर्नु पर्ने भएकोले नेपाल सरकारबाट ईजाजत प्राप्त ईच्छुक निर्माण व्यवशायीबाट रित पुर्वकको गोप्य शिलबन्दी वोलपत्र पेश गर्न हुन सम्वन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यस सम्वन्धी विस्तृत विवरणको लागि यसै साथ संलग्

Pages

हाम्रो खाँदबारी नगरपालिका- बृत्त चित्र